چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش دام در شرکت نگین فام خوزستان به تاریخ 1401/12/14

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

شرکت کشاورزی دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند: ۱.گوساله نر شیر خوار نژاد هلشتاین ۲.گوساله نرقطع شیر نژاد هلشتاین ۳.گاو غیرآبستن کشتارگاهی متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به آدرس ذیل مراجعه نمایند. محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت ، تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷۴باکد ۰۶۱ زمان مزایده: یکشنبه مو

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند:
۱.گوساله نر شیر خوار نژاد هلشتاین
۲.گوساله نرقطع شیر نژاد هلشتاین
۳.گاو غیرآبستن کشتارگاهی
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت  در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه  جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت ، تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷۴باکد ۰۶۱ 
زمان مزایده: یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲ظهر

مزایده فروش دام در شرکت نگین فام خوزستان به تاریخ 1401/12/14

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشاورزی دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند: ۱.گوساله نر شیر خوار نژاد هلشتاین ۲.گوساله نرقطع شیر نژاد هلشتاین ۳.گاو غیرآبستن کشتارگاهی متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به آدرس ذیل مراجعه نمایند. محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت ، تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷۴باکد ۰۶۱ زمان مزایده: یکشنبه مو

شرکت کشاورزی دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند:
۱.گوساله نر شیر خوار نژاد هلشتاین
۲.گوساله نرقطع شیر نژاد هلشتاین
۳.گاو غیرآبستن کشتارگاهی
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت  در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه  جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت ، تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷۴باکد ۰۶۱ 
زمان مزایده: یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲ظهر