چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی فروش دام در شرکت دشت ناز ساری به تاریخ 1401/12/14

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مزایده عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های قابل فروش • گاو غیر آبستن کشتارگاهی • گاو آبستن داشتی • گوساله نر قطع شیر هلشتاین شماره تلفن جهت هماهنگی: 09125175010 و 09111557009 شماره تلفن: 33726842 - 01133726454

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی فروش دام  
شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. 
دام‌های قابل فروش 
• گاو غیر آبستن کشتارگاهی 
• گاو آبستن داشتی 
• گوساله نر قطع شیر هلشتاین 
شماره تلفن جهت هماهنگی: 09125175010 و 09111557009 
شماره تلفن:  33726842  - 01133726454  
ساعت و تاریخ تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده: حداکثرتا ساعت 15 روز‌ شنبه مورخ 1401/12/13 
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 
مکان برگزاری مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

مزایده عمومی فروش دام در شرکت دشت ناز ساری به تاریخ 1401/12/14

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زراعی دشت ناز

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های قابل فروش • گاو غیر آبستن کشتارگاهی • گاو آبستن داشتی • گوساله نر قطع شیر هلشتاین شماره تلفن جهت هماهنگی: 09125175010 و 09111557009 شماره تلفن: 33726842 - 01133726454

آگهی مزایده عمومی فروش دام  
شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. 
دام‌های قابل فروش 
• گاو غیر آبستن کشتارگاهی 
• گاو آبستن داشتی 
• گوساله نر قطع شیر هلشتاین 
شماره تلفن جهت هماهنگی: 09125175010 و 09111557009 
شماره تلفن:  33726842  - 01133726454  
ساعت و تاریخ تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده: حداکثرتا ساعت 15 روز‌ شنبه مورخ 1401/12/13 
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 
مکان برگزاری مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز