چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده دام مازاد و شیردوش 32 واحدی بوماتیک در شرکت دشت گل کردستان به تاریخ 1401/12/14

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / دشت گل

آگهی مزایده دام مازاد و شیردوش 32 واحدی بوماتیک شرکت دشت گل کردستان در نظر داردتعدادی گوساله نر قابل پروار ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین ، گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن ویک دستگاه شیردوش 32 واحدی خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401.12.14 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند،

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده دام مازاد و شیردوش 32 واحدی بوماتیک


شرکت دشت گل کردستان در نظر داردتعدادی گوساله نر قابل پروار  ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین ، گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن   مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن  ویک دستگاه شیردوش 32 واحدی خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401.12.14 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت  اقلام مورد مزایده  به آدرس واحدهای گاوداری  این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند:

1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648

3-استان همدان،شهرستان ملایر،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان تلفن  08132155012

همراه : 09188371109

تاریخ تحویل و بازگشایی پاکت پیشنهادات: تاریخ تحویل پاکات پیشنهادی روز  یکشنبه مورخ 1401.12.14 رأس ساعت  12:00 ظهر و تاریخ بازگشائی پاکات رأس ساعت  12:30 ظهر  در واحد شماره سه  این شرکت واقع در استان همدان، شهرستان ملایر ،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان می باشد.                                                                                                      

شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهدة برنده مزایده می باشد .
سایر اطلاعات مزایده در متن شرایط مزایده موجود می باشد .

 

شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان

مزایده دام مازاد و شیردوش 32 واحدی بوماتیک در شرکت دشت گل کردستان به تاریخ 1401/12/14

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

دشت گل

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده دام مازاد و شیردوش 32 واحدی بوماتیک شرکت دشت گل کردستان در نظر داردتعدادی گوساله نر قابل پروار ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین ، گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن ویک دستگاه شیردوش 32 واحدی خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401.12.14 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند،

آگهی مزایده دام مازاد و شیردوش 32 واحدی بوماتیک


شرکت دشت گل کردستان در نظر داردتعدادی گوساله نر قابل پروار  ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین ، گاو آبستن کشتارگاهی و تلیسه آبستن   مربوط به واحد های قروه ،ملایر و رزن  ویک دستگاه شیردوش 32 واحدی خود را در سـاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1401.12.14 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت  اقلام مورد مزایده  به آدرس واحدهای گاوداری  این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند:

1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648

3-استان همدان،شهرستان ملایر،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان تلفن  08132155012

همراه : 09188371109

تاریخ تحویل و بازگشایی پاکت پیشنهادات: تاریخ تحویل پاکات پیشنهادی روز  یکشنبه مورخ 1401.12.14 رأس ساعت  12:00 ظهر و تاریخ بازگشائی پاکات رأس ساعت  12:30 ظهر  در واحد شماره سه  این شرکت واقع در استان همدان، شهرستان ملایر ،کیلومتر10جاده جوکار به تویسرکان می باشد.                                                                                                      

شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهدة برنده مزایده می باشد .
سایر اطلاعات مزایده در متن شرایط مزایده موجود می باشد .

 

شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان