چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی فروش به صورت کیلویی انواع محصول پرتقال در شرکت دشت ناز ساری به تاریخ 1401/12/15

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مزایده عمومی فروش به صورت کیلویی انواع محصول پرتقال موجود در سردخانه ( نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد حدود 250 تن از انواع محصول پرتقال واقع در سردخانه را به صورت کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند. شماره تلفن: 33726400 - 01133726842 تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی فروش به صورت کیلویی انواع محصول پرتقال موجود در سردخانه 
 ( نوبت اول) 
شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد حدود 250 تن از انواع محصول پرتقال واقع در سردخانه را به صورت کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند. 
شماره تلفن:  33726400  - 01133726842 
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010   
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده: تا ساعت 15  روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 
مکان تحویل پاکت پیشنهاد قیمت: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز 
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده:  ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 
مکان برگزاری مزایده: مازندران ،ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

مزایده عمومی فروش به صورت کیلویی انواع محصول پرتقال در شرکت دشت ناز ساری به تاریخ 1401/12/15

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زراعی دشت ناز

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی فروش به صورت کیلویی انواع محصول پرتقال موجود در سردخانه ( نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد حدود 250 تن از انواع محصول پرتقال واقع در سردخانه را به صورت کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند. شماره تلفن: 33726400 - 01133726842 تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010

آگهی مزایده عمومی فروش به صورت کیلویی انواع محصول پرتقال موجود در سردخانه 
 ( نوبت اول) 
شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد حدود 250 تن از انواع محصول پرتقال واقع در سردخانه را به صورت کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند. 
شماره تلفن:  33726400  - 01133726842 
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010   
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده: تا ساعت 15  روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 
مکان تحویل پاکت پیشنهاد قیمت: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز 
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده:  ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 
مکان برگزاری مزایده: مازندران ،ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز