چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش دام شرکت کشت و صنعت سپاهان گلدشت به تاریخ 1401/12/21

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

مزایده فروش دام شرکت کشت و صنعت سپاهان گلدشت با شماره ثبت 4745 و شناسه ملی 10260496380 در نظر دارد انواع دام بشرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. * تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی * تعدادی تلیسه باردار (هلشتاین و آمیخته) * تعدادی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی * تعدادی گوساله نر قطع شیر * تعدادی گوساله نر شیرخوار * تعدادی میش حذفی * تعدادی بره نر و قوچ داشتی نژاد هترو و افشاری * تعداد 10 راس اسب(5 راس نریان و5 راس مادیان) با سنین مختلف

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

مزایده فروش دام
شرکت  کشت و صنعت سپاهان گلدشت با شماره ثبت 4745  و شناسه ملی 10260496380 در نظر دارد انواع دام بشرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
* تعدادی گاو حذفی  کشتارگاهی
* تعدادی تلیسه باردار (هلشتاین و آمیخته)
* تعدادی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی
* تعدادی گوساله نر قطع شیر 
* تعدادی گوساله نر شیرخوار
* تعدادی میش حذفی
* تعدادی بره نر و قوچ داشتی نژاد هترو و افشاری
* تعداد 10 راس اسب(5 راس نریان و5 راس مادیان) با سنین مختلف
* مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1401/12/21
* محل دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده : دفتر مرکزی شرکت-اصفهان- کمربندی خمینی شهر به نجف آباد-قبل از ورودی گلدشت                                                                                                                                                                     تلفن تماس: 03142750271    داخلی 101-183-184
* زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 12 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/12/21

مزایده فروش دام شرکت کشت و صنعت سپاهان گلدشت به تاریخ 1401/12/21

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

مزایده فروش دام شرکت کشت و صنعت سپاهان گلدشت با شماره ثبت 4745 و شناسه ملی 10260496380 در نظر دارد انواع دام بشرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. * تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی * تعدادی تلیسه باردار (هلشتاین و آمیخته) * تعدادی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی * تعدادی گوساله نر قطع شیر * تعدادی گوساله نر شیرخوار * تعدادی میش حذفی * تعدادی بره نر و قوچ داشتی نژاد هترو و افشاری * تعداد 10 راس اسب(5 راس نریان و5 راس مادیان) با سنین مختلف

مزایده فروش دام
شرکت  کشت و صنعت سپاهان گلدشت با شماره ثبت 4745  و شناسه ملی 10260496380 در نظر دارد انواع دام بشرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
* تعدادی گاو حذفی  کشتارگاهی
* تعدادی تلیسه باردار (هلشتاین و آمیخته)
* تعدادی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی
* تعدادی گوساله نر قطع شیر 
* تعدادی گوساله نر شیرخوار
* تعدادی میش حذفی
* تعدادی بره نر و قوچ داشتی نژاد هترو و افشاری
* تعداد 10 راس اسب(5 راس نریان و5 راس مادیان) با سنین مختلف
* مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1401/12/21
* محل دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده : دفتر مرکزی شرکت-اصفهان- کمربندی خمینی شهر به نجف آباد-قبل از ورودی گلدشت                                                                                                                                                                     تلفن تماس: 03142750271    داخلی 101-183-184
* زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 12 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/12/21