چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه ومزایده عمومی فروش دام مازاد به تاریخ 1401/12/15

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

آگهی مناقصه ومزایده عمومی بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد مناقصه نوبت دوم بهداشت دام شامل زنبه زنی،کود برداری ،جمع آوری ،حمل تا دپو و تخلیه لاگون های کود تا فرآوری وخشک نمودن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط وهمچنین نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 20رأس گوساله نرشیرخوار ،11راس گوساله نر قطع شیر ، حدود 15 رأس تلیسه غیرباردار کشتارگاهی را در روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 اقدام نماید،

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه ومزایده عمومی   
بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد مناقصه  نوبت دوم  بهداشت دام  شامل زنبه زنی،کود برداری ،جمع آوری ،حمل تا دپو و تخلیه لاگون های کود تا فرآوری وخشک نمودن را از طریق مناقصه عمومی  به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط وهمچنین نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 20رأس گوساله نرشیرخوار ،11راس گوساله نر قطع شیر ، حدود  15 رأس تلیسه غیرباردار کشتارگاهی را در روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و مدارک شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید از محوطه ی فرآوری کود دامی،بازدید از دامها و دریافت اعلام شرایط اسناد مناقصه و مزایده تا تاریخ 1401/12/14 اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مناقصه نوبت دوم بهداشت دام ،مزایده دام ها در روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .  
1-مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مناقصه نوبت دوم بهداشت دام تا ساعت 14بعد از ظهر مورخ 1401/12/14 می باشد. 
2-مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده دام ها تا ساعت 10صبح مورخ 1401/12/15 می باشد. 
3 : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد. 
4:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمناقصه ومزایده طبق فرم شرایط می باشد. 
5: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مناقصه و مزایده  می باشد. 
 تلفن همراه:  09176187768                                           
تلفن:9-07433444046 
فاکس:07433444051

مناقصه ومزایده عمومی فروش دام مازاد به تاریخ 1401/12/15

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه ومزایده عمومی بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد مناقصه نوبت دوم بهداشت دام شامل زنبه زنی،کود برداری ،جمع آوری ،حمل تا دپو و تخلیه لاگون های کود تا فرآوری وخشک نمودن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط وهمچنین نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 20رأس گوساله نرشیرخوار ،11راس گوساله نر قطع شیر ، حدود 15 رأس تلیسه غیرباردار کشتارگاهی را در روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 اقدام نماید،

آگهی مناقصه ومزایده عمومی   
بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد مناقصه  نوبت دوم  بهداشت دام  شامل زنبه زنی،کود برداری ،جمع آوری ،حمل تا دپو و تخلیه لاگون های کود تا فرآوری وخشک نمودن را از طریق مناقصه عمومی  به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط وهمچنین نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 20رأس گوساله نرشیرخوار ،11راس گوساله نر قطع شیر ، حدود  15 رأس تلیسه غیرباردار کشتارگاهی را در روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و مدارک شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید از محوطه ی فرآوری کود دامی،بازدید از دامها و دریافت اعلام شرایط اسناد مناقصه و مزایده تا تاریخ 1401/12/14 اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مناقصه نوبت دوم بهداشت دام ،مزایده دام ها در روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .  
1-مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مناقصه نوبت دوم بهداشت دام تا ساعت 14بعد از ظهر مورخ 1401/12/14 می باشد. 
2-مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده دام ها تا ساعت 10صبح مورخ 1401/12/15 می باشد. 
3 : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد. 
4:  میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمناقصه ومزایده طبق فرم شرایط می باشد. 
5: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مناقصه و مزایده  می باشد. 
 تلفن همراه:  09176187768                                           
تلفن:9-07433444046 
فاکس:07433444051