چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی برداشت و حمل جو قصیل شرکت فجر اصفهان به تاریخ 1401/12/21

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت فجر اصفهان

آگهی مناقصه عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به برداشت و حمل جو قصیل حدود 10.000 تن از واحد چهارمیل ( اردستان ) به واحدهای گاوداری رحمت آباد ( نطنز ) و پروار بندی (حسین آباد ) از طریق مناقصه عمومی در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/12/21اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به آدرس زیر و یا سایت شرکت به آدرسwww.fajreisfahan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر یک روز قبل از برگزاری مناقصه تحویل دفتر شرکت نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی  
 
    شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به برداشت و حمل جو قصیل حدود 10.000 تن از واحد چهارمیل ( اردستان ) به واحدهای گاوداری رحمت آباد ( نطنز ) و پروار بندی (حسین آباد ) از طریق مناقصه عمومی در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ  1401/12/21اقدام نماید.  متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به آدرس زیر و یا سایت شرکت به آدرسwww.fajreisfahan.ir  مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر یک روز قبل از برگزاری مناقصه تحویل دفتر شرکت نمایند.   
   محل برگزاری مناقصه : شهرستان نطنز،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان، روستای رحمت آباد  
    تلفن تماس :  54335314- 031

مناقصه عمومی برداشت و حمل جو قصیل شرکت فجر اصفهان به تاریخ 1401/12/21

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت فجر اصفهان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به برداشت و حمل جو قصیل حدود 10.000 تن از واحد چهارمیل ( اردستان ) به واحدهای گاوداری رحمت آباد ( نطنز ) و پروار بندی (حسین آباد ) از طریق مناقصه عمومی در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/12/21اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به آدرس زیر و یا سایت شرکت به آدرسwww.fajreisfahan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر یک روز قبل از برگزاری مناقصه تحویل دفتر شرکت نمایند.

آگهی مناقصه عمومی  
 
    شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به برداشت و حمل جو قصیل حدود 10.000 تن از واحد چهارمیل ( اردستان ) به واحدهای گاوداری رحمت آباد ( نطنز ) و پروار بندی (حسین آباد ) از طریق مناقصه عمومی در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ  1401/12/21اقدام نماید.  متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به آدرس زیر و یا سایت شرکت به آدرسwww.fajreisfahan.ir  مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر یک روز قبل از برگزاری مناقصه تحویل دفتر شرکت نمایند.   
   محل برگزاری مناقصه : شهرستان نطنز،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان، روستای رحمت آباد  
    تلفن تماس :  54335314- 031