چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش محصول سردرختی 89 هکتار باغات آلو، هلو و شلیل شرکت ران به تاریخ 1402/02/05

مزایده

شرکت کشاورزی و دامپروری ران / شرکت کشاورزی و دامپروری ران

شرکت کشاورزی و دامپروری ران درنظر دارد، محصولات سردرختی آلو ، هلو و شلیل کلیه باغـات واحـدهای تابعـه خودرا واقع در حومه شهرستان های آزادشهر و خانببین در سطــح حدود 89 هکتار به شرح شرایط ذیل به‌صورت سردرختی در قالب مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده به دفترمرکزی شرکت به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی و دامپروری ران درنظر دارد، محصولات سردرختی آلو ،  هلو و شلیل کلیه باغـات واحـدهای تابعـه خودرا واقع در حومه شهرستان های آزادشهر و خانببین در سطــح  حدود 89  هکتار به شرح شرایط  ذیل  به‌صورت سردرختی در قالب مزایده عمومی  بفروش برساند . 
 متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده  به دفترمرکزی شرکت به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 
     همچنین جهت بازدید از باغات وآگاهی ازشرایط مزایده می توانند ، همه روزه به استثناء ایام تعطیل از ساعت  8 صبح لغایت 15 بعدازظهر حداکثر تا  روز دو شنبه مورخ  1402/02/04 باغات مورد نظر مراجعه داشته باشند.

سپرده تعیین شده را طبق جدول به حساب شماره  208429740  نزد بانک کشاورزی وحساب سیبا  0107071971005  بانک ملی به نام شرکت کشاورزی و دامپروری ران واریز و فیش مربوطه را حد اکثر ساعت   12  روز برگزاری مزایده   به امورمالی شرکت تحویل نمایند. ( مبالغ سپرده بر اساس جدول ذیل  ) .  

تلفن های تماس  مدیر بازرگانی شرکت-آقای البرزی :  6 ـ 32328095  داخلی 28و  09111564138  .
  مهلت واریز سپرده  و ارائه پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان :  ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 1402/02/05

زمان برگزاری مزایده :  ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05.

محل برگزاری مزایده : گرگان ـ خیابان ملاقاتی-بلوار شهیدشکاری ـ جنب اداره کل شیلات ـ  دفترمرکزی شرکت کشاورزی ودامپروری ران 

مزایده فروش محصول سردرختی 89 هکتار باغات آلو، هلو و شلیل شرکت ران به تاریخ 1402/02/05

مزایده

شرکت کشاورزی و دامپروری ران

شرکت کشاورزی و دامپروری ران

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشاورزی و دامپروری ران درنظر دارد، محصولات سردرختی آلو ، هلو و شلیل کلیه باغـات واحـدهای تابعـه خودرا واقع در حومه شهرستان های آزادشهر و خانببین در سطــح حدود 89 هکتار به شرح شرایط ذیل به‌صورت سردرختی در قالب مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده به دفترمرکزی شرکت به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

شرکت کشاورزی و دامپروری ران درنظر دارد، محصولات سردرختی آلو ،  هلو و شلیل کلیه باغـات واحـدهای تابعـه خودرا واقع در حومه شهرستان های آزادشهر و خانببین در سطــح  حدود 89  هکتار به شرح شرایط  ذیل  به‌صورت سردرختی در قالب مزایده عمومی  بفروش برساند . 
 متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده  به دفترمرکزی شرکت به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 
     همچنین جهت بازدید از باغات وآگاهی ازشرایط مزایده می توانند ، همه روزه به استثناء ایام تعطیل از ساعت  8 صبح لغایت 15 بعدازظهر حداکثر تا  روز دو شنبه مورخ  1402/02/04 باغات مورد نظر مراجعه داشته باشند.

سپرده تعیین شده را طبق جدول به حساب شماره  208429740  نزد بانک کشاورزی وحساب سیبا  0107071971005  بانک ملی به نام شرکت کشاورزی و دامپروری ران واریز و فیش مربوطه را حد اکثر ساعت   12  روز برگزاری مزایده   به امورمالی شرکت تحویل نمایند. ( مبالغ سپرده بر اساس جدول ذیل  ) .  

تلفن های تماس  مدیر بازرگانی شرکت-آقای البرزی :  6 ـ 32328095  داخلی 28و  09111564138  .
  مهلت واریز سپرده  و ارائه پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان :  ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 1402/02/05

زمان برگزاری مزایده :  ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05.

محل برگزاری مزایده : گرگان ـ خیابان ملاقاتی-بلوار شهیدشکاری ـ جنب اداره کل شیلات ـ  دفترمرکزی شرکت کشاورزی ودامپروری ران