چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی خرید لوله نخ دار ، نوار تیپ و ... در شرکت مگسال به تاریخ 1402/2/10

مناقصه

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال / شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

آگهی مناقصه عمومی خرید لوله لی فلت و نخ دار ، نوار تیپ ، شیر تیپ و رابط تیپ به تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به خرید لوله نخ دار و لی فلت ، نوار تیپ ، شیر تیپ و رابط تیپ به تیپ از طریق برگزاری مناقصه عمومی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه به نشانی: قزوین، کیلومتر 18 جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر 6 جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند. تلفنهای تماس:۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲_۰۲۸۳۲۹۸۳۱۰۲

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی خرید لوله لی فلت و نخ دار ، نوار تیپ ، شیر تیپ و رابط تیپ به تیپ
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید لوله نخ دار و لی فلت ، نوار تیپ ، شیر تیپ و رابط تیپ به تیپ از طریق برگزاری مناقصه عمومی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه به نشانی: قزوین، کیلومتر 18 جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر 6 جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند.
تلفنهای تماس:۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲_۰۲۸۳۲۹۸۳۱۰۲
ساعت شروع مناقصه ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

مناقصه عمومی خرید لوله نخ دار ، نوار تیپ و ... در شرکت مگسال به تاریخ 1402/2/10

مناقصه

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی خرید لوله لی فلت و نخ دار ، نوار تیپ ، شیر تیپ و رابط تیپ به تیپ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به خرید لوله نخ دار و لی فلت ، نوار تیپ ، شیر تیپ و رابط تیپ به تیپ از طریق برگزاری مناقصه عمومی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه به نشانی: قزوین، کیلومتر 18 جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر 6 جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند. تلفنهای تماس:۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲_۰۲۸۳۲۹۸۳۱۰۲

آگهی مناقصه عمومی خرید لوله لی فلت و نخ دار ، نوار تیپ ، شیر تیپ و رابط تیپ به تیپ
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید لوله نخ دار و لی فلت ، نوار تیپ ، شیر تیپ و رابط تیپ به تیپ از طریق برگزاری مناقصه عمومی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه به نشانی: قزوین، کیلومتر 18 جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر 6 جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند.
تلفنهای تماس:۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲_۰۲۸۳۲۹۸۳۱۰۲
ساعت شروع مناقصه ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹