چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

تعیین پیمانکار تخلیه انواع کالا و عملیات اجرایی گاوداری شرکت قیام اصفهان به تاریخ 1402/02/13

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

آگهی مناقصه تخلیه بار شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه تخلیه انواع کالا (شامل یونجه، کاه و...) و سایر عملیات های اجرایی گاوداری (دستی) را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمایند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت وتحویل اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ به دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. مناقصه در ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ در محل دفتر شرکت به آدرس: دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر ۹ جاده علویجه برگزار و برنده در همان ر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه تخلیه بار

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه تخلیه انواع کالا (شامل یونجه، کاه و...) و سایر عملیات های اجرایی گاوداری (دستی) را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمایند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت وتحویل اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ به دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. مناقصه در ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ در محل دفتر شرکت به آدرس:  دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر ۹ جاده علویجه برگزار و برنده در همان روز تعیین خواهد گردید.
شماره تلفن تماس :    ۴۵۳۰۵۱۰۳_۰۳۱

تعیین پیمانکار تخلیه انواع کالا و عملیات اجرایی گاوداری شرکت قیام اصفهان به تاریخ 1402/02/13

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه تخلیه بار شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه تخلیه انواع کالا (شامل یونجه، کاه و...) و سایر عملیات های اجرایی گاوداری (دستی) را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمایند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت وتحویل اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ به دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. مناقصه در ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ در محل دفتر شرکت به آدرس: دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر ۹ جاده علویجه برگزار و برنده در همان ر

آگهی مناقصه تخلیه بار

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه تخلیه انواع کالا (شامل یونجه، کاه و...) و سایر عملیات های اجرایی گاوداری (دستی) را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمایند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت وتحویل اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ به دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. مناقصه در ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ در محل دفتر شرکت به آدرس:  دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر ۹ جاده علویجه برگزار و برنده در همان روز تعیین خواهد گردید.
شماره تلفن تماس :    ۴۵۳۰۵۱۰۳_۰۳۱