چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه در شرکت قیام اصفهان به تاریخ 1402/02/06

مناقصه

شرکت کشت و دام قیام اصفهان / شرکت کشت و دام قیام اصفهان

آگهی مناقصه تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه (نوبت دوم) شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی، تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه از مزارع خوزستان را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه (نوبت دوم) در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به دبیرخانه شرکت مراجعه و پس از تکمیل، حداکثر یک روز قبل از برگزاری مناقصه اسناد را تحویل شرکت نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه (نوبت دوم)

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی، تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه از مزارع خوزستان را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه (نوبت دوم) در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به دبیرخانه شرکت مراجعه و پس از تکمیل، حداکثر یک روز قبل از برگزاری مناقصه اسناد را تحویل شرکت نمایند. مناقصه در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر 9 جاده علویجه برگزار و برنده در همان روز تعیین خواهد گردید.
شماره تلفن تماس :   ۴۵۳۰۵۱۰۳_۰۳۱

تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه در شرکت قیام اصفهان به تاریخ 1402/02/06

مناقصه

شرکت کشت و دام قیام اصفهان

شرکت کشت و دام قیام اصفهان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه (نوبت دوم) شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی، تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه از مزارع خوزستان را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه (نوبت دوم) در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به دبیرخانه شرکت مراجعه و پس از تکمیل، حداکثر یک روز قبل از برگزاری مناقصه اسناد را تحویل شرکت نمایند.

آگهی مناقصه تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه (نوبت دوم)

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی، تعیین پیمانکار برداشت و حمل یونجه از مزارع خوزستان را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه (نوبت دوم) در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به دبیرخانه شرکت مراجعه و پس از تکمیل، حداکثر یک روز قبل از برگزاری مناقصه اسناد را تحویل شرکت نمایند. مناقصه در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: پلیس راه اصفهان - تهران، کیلومتر 9 جاده علویجه برگزار و برنده در همان روز تعیین خواهد گردید.
شماره تلفن تماس :   ۴۵۳۰۵۱۰۳_۰۳۱